Підручники для школи

Дніпро. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 239 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   

"Відкритий доступ"

 

ПРОТОКОЛ

звітування директора комунального закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) №239

Дніпровської міської ради

Зайвої Олени Миколаївни

перед колективом та батьківською громадськістю

                                                                                                     30.07.2021

Присутні:  39 осіб (Оffline – загальні збори)

Представники колективу закладу:

педагогічні: 11 осіб;

технічні: 10 осіб;

батьківської громадськості: 18 осіб.

 

Порядок денний

1.    Вибори голови та секретаря зборів.

2.    Вибір лічильної комісії.

3.  Звітування директора перед колективом та батьківською громадськістю щодо підвищення рівня організації     навчально – виховного процесу у закладі.

4.Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості). Оцінювання роботи директора шляхом відкритого голосування членами колективу та батьківської громадськості, за результатами звіту директора.

5.Підсумки відкритого голосування.

 

1.Слухали:

Вихователя-методиста, Романенко Оксану Григорівну, яка зазначила, що звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю.

Відповідно до п.3 Примірного положення завданнями звітування є:

- забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління дошкільним закладом;

- стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом.

Вона запропонувала обрати головою зборів вихователя - Дем’янюк Оксану Миколаївну.

 

Виступили:

Дем’янюк Оксана Миколаївна – голова зборів, яка запропонувала для ведення зборів  обрати секретарем – помічника вихователя - Тулаєву Наталію Віталіївну, для ухвалення рішення зборів – лічильну комісію у складі:

Ротко О.І. – старша сестра медична;

Панченко В.П. – завгосп;

Гаммель А.С. – помічник вихователя.

 

Ухвалили:

Обрати головою зборів - Дем’янюк Оксану Миколаївну;

Обрати секретарем - Тулаєву НаталіюВіталіївну;

Обрати лічильну комісію у складі:

Ротко О.І., Панченко В.П. та Гаммель А.С.

 

 

2.Слухали:

2.1. Дем’янюк О.М., яка запропонувала надати слово директору закладу – Зайвій О.М. для звітування перед педагогічним колективом, батьками та громадськістю.

2.2. Звіт за 2020 -2021 навчальний рік, керівника закладу, Зайвої Олени Миколаївни, яка  надала інформацію про:

{C}-          про підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у дошкільному закладі;

{C}-          про створення умов для варіативності навчання, та впровадження інноваційних технологій;

{C}-          про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу;

{C}-          про залучення додаткових джерел фінансування;

{C}-          про забезпечення дошкільного заходу кваліфікованими педагогічними кадрами;

{C}-          про соціальний захист, збереження та зміцнення здоровя дітей;

{C}-          про забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей;

{C}-          про залучення батьківської громадськості дошкільного закладу до співпраці;

{C}-          тощо.

 

3.Слухали:

3.1.Романенко О.Г., Мороз Н.В., та голову батьківського комітету закладу Леонтьєву В.М.  про діяльність Зайвої О.М. як керівника. Та запропонували, визнати роботу директора – задовільною.

 

Виступили:

Дем’янюк Оксана Миколаївна – голова зборів, яка запропонувала взяти участь у відкритому голосуванні, в ході якого оцінити діяльність керівника закладу Зайвої О.М. упродовж 2020-2021 н.року.

 

4. Слухали:

Ротко О.І.- члена лічильної комісії, про результати відкритого голосування.

 

Ухвалили:

1.Визнати роботу керівника КЗДО Зайвої О.М. - одноголосно задовільною.

2.Рішення зборів довести до відома управління освіти ДМР, у пятиденний строк з дня їх проведення.

3.Розмістити звіт керівника закладу про свою діяльність за підсумками 2020-2021 н.р., та протокол засідання зборів трудового колективу, батьків та громадськості на сайті закладу.

 

 

 

 

 

 

Голова зборів_______________ /О.М.Дем’янюк/

 

Секретар: ________________ /Н.В.Тулаєва/

 

 

   збори                 

 

 

                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                          Наказ департаменту

                          гуманітарної політики

                          Дніпровської міської ради

 

                           26.05.2021105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

(ЯСЛА-САДОК)№ 239

 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

(нова редакція)

 

м. Дніпро

2021

 

{C}1.     {C}Загальні положення

 

1.1.    КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 239 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Заклад).

          Тип закладу – ясла-садок.

           Організаційно-правова форма: комунальний заклад.

           Форма власності: комунальна.

Повне найменування: Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 239  Дніпровської міської ради, скорочена назва: КЗДО № 239 ДМР.

1.2. Місце знаходження Закладу: 49020, м. Дніпро, ж/м Таромське, вул. Лісова, буд.1

1.3. Засновником  Закладу є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради (далі – Засновник). Заклад підзвітний та підконтрольний Засновнику. Органом управління є департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (далі – Орган управління).

1.4. Засновник або Орган управління здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.5. Заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код 33115492, з централізованою системою бухгалтерського обліку.

1.6. У своїй діяльності Заклад керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та його структурного підрозділу в галузі освіти, цим Статутом.

1.7. Головною метою діяльності Закладу є:

– забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти;

– задоволення потреб дитини у догляді, вихованні, навчанні та оздоровленні;

– створення умов для фізичного, розумового, духовного і цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, поглибленого гуманітарного розвитку шляхом виховання, навчання, соціалізації;

– формування необхідних життєвих навичок дитини та її готовності продовжувати освіту.

1.8. Основні завдання Закладу:

– збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дітей;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих  здібностей  та  нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

– надання методичної і консультативної допомоги сімям, залучення батьків до освітнього процесу;

– провадження експериментальної та інноваційної діяльності;

– здійснення інших повноважень відповідно до Статуту Закладу.

         1.9. Заклад несе відповідальність перед територіальною громадою міста Дніпра, здобувачами освіти,суспільством і державою за:

– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

         1.10. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

1.11.У Закладі визначена українська мова навчання.

1.12. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними згідно з чинним законодавством України.

        

2. Комплектування

 

2.1. Порядок комплектування Закладу визначається чинним законодавством України.

2.2. Заклад може мати одновікові та різновікові групи загального розвитку, а також групи з денним, цілодобовим та короткотривалим режимом перебування дітей.

2.3. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.

2.4. Закриття та перепрофілювання груп за віком дітей здійснюється за наказом Органу управління.

2.5. У Закладі функціонують групи загального розвитку, при необхідності можливе відкриття груп для дітей з особливими освітніми потребами – інклюзивні групи.

2.6. Зарахування дитини до Закладу здійснюється у порядку електронної системи реєстрації дітей дошкільного віку, на безконкурсній основі.

2.7. Для зарахування дитини у Заклад необхідно пред'явити:

– заяву батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють;

– медичну довідку про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

– копію свідоцтва про народження дитини;

– документи для встановлення батьківської плати за харчування (при наявності пільг);

– висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини та індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю (для інклюзивних груп).

         2.8. Діти, які перебувають у Закладі короткотривалий час чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у Закладі.

         Порядок та умови здійснення соціально-педагогічного патронату – 1 раз на місяць у разі необхідності.

2.9. За дитиною зберігається місце в Закладі у літній період та у таких випадках:

– у разі хвороби вихованця, його санаторного лікування, реабілітації;

– у разі карантину в закладі дошкільної освіти;

– на час відпустки одного з батьків або іншого законного представника дитини.

2.10. Відрахування дитини із Закладу може здійснюватися:

– за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини;

– на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у Закладі відповідного типу;

– у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами – повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

–у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

–у разі невідвідування дитиною Закладу протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.

2.11. Адміністрація Закладу зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків здобувачів освіти або осіб, що їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

2.12. Забороняється безпідставне відрахування дитини з Закладу.

 

3. Режим роботи

 

3.1. Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 год. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

Щоденний графік роботи Закладу: з 6.30 до 17.00.

3.2. Щоденний графік роботи Закладу: 

– група для дітей раннього віку з 6.30 до 17.00;

– група для дітей дошкільного віку з 6.30 до 17-00;

– чергова (раннього віку/дошкільного віку) група з 6.00 до 18.00.

 

4. Організація освітнього процесу

 

4.1. Навчальний рік у закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Освітній процес у Закладі здійснюється відповідно до освітньої програми, розробленої на основі Базового компонента дошкільної освіти.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується його керівником.

4.3. На основі освітньої програми Заклад складає та затверджує план роботи на рік та оздоровчий період, що конкретизує організацію освітнього процесу.

4.4. З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей Заклад може організовувати освітній процес за одним чи кількома напрямами (художньо-естетичний,фізкультурно-оздоровчий, гуманітарний тощо).

         4.5. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги згідно з чинним законодавством у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

5. Організація харчування і медичного обслуговування дітей

 

5.1. Харчування дітей у Закладі проводиться відповідно до чинного законодавства України.

5.2.У Закладі визначений 3-разовий режим харчування.

5.3. Харчування у Закладі здійснюється на умовах аутсорсингу компанією, обраною за результатами публічної закупівлі відповідно до вимог чинного законодавства Органом управління, за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та батьківської оплати (спеціального фонду надходжень) відповідно до норм харчування та умов договору про надання послуги.

У групах з короткотривалим перебуванням дітей харчування не здійснюється.

5.4. Контроль за організацією та якістю харчування покладається на Засновника, Орган управління, медичних працівників та керівника Закладу.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у Закладі для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням міської ради за рахунок коштів міського бюджету.

         5.6.Медичне обслуговування дітей у Закладі здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Медичний персонал Закладу здійснює лікувально-профілактичні заходи, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування, проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють, та працівників Закладу.

 

6. Учасники освітнього процесу

 

6.1. Учасниками освітнього процесу у Закладі є:

– здобувачі освіти (діти дошкільного віку, вихованці);

педагогічні працівники (директор, вихователь-методист, вихователі,  асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з фізичної культури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти);

– помічники вихователів;

– медичні працівники;

{C}        батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють;

{C}        асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

6.2. Права дитини:

– безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

– здоровий спосіб життя.

6.3. Права батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють:

– вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Закладу;

– звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;

– брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Закладу;

– інші права, що визначені Законом України «Про освіту».

6.4. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

– поважати гідність дитини;

– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, до народних традицій і звичаїв;

– своєчасно повідомляти Заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

– своєчасно вносити плату за харчування дитини в Закладі у встановленому порядку;

– виконувати інші обов’язки, визначені Законом України «Про освіту».

 

6.5. Педагогічні працівники мають право:

– на захист професійної честі, гідності;

– на вільний вибір форм, методів і засобів роботи з дітьми;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування Закладу;

– на підвищення кваліфікації, перепідготовку;

– проводити в установленому порядку експериментальну, пошукову роботу;

– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

– на інші права, що не суперечать законодавству України.

6.6.Педагогічні працівники зобов'язані:

– дотримуватись Статуту Закладу, правил внутрішнього розпорядку, умов контракту чи трудового договору, посадової інструкції;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

– забезпечувати умови для засвоєння вихованцями Державної базової програми, інших додаткових програм розвитку дітей, затверджених Міністерством освіти і науки України;

– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну             

   майстерність, загальну і політичну культуру;

– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах;

– виконувати накази та розпорядження керівництва;

– співпрацювати з сім’єю здобувача освіти Закладу з питань його освіти;

– виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

6.7. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Закладу його керівником.

Трудові відносини працівників Закладу регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Закладу, іншими нормативно-правовими актами.

Працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно з чинним законодавством України.

6.8. На посаду педагогічного працівника Закладу приймається особа з високими моральними якостями, яка має педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6.9. Працівники Закладу проходять періодичні медичні огляди в установленому чинним законодавством України порядку.

 

6.10.Педагогічні працівники Закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

6.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут, правила внутрішнього розпорядку Закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

 

7. Управління Закладом

 

7.1. Управління Закладом у межах повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:

– Орган управління та структурний підрозділ Органу управління в галузі освіти;

– керівник Закладу – директор;

– вищий колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) колективу Закладу.

7.2. Безпосереднє керівництво Закладом здійснює його керівник, який призначається і звільняється з посади директором департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

7.3. Керівник Закладу:

– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

– здійснює керівництво і контроль за діяльністю Закладу;

– діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, може укладати угоди з юридичними та фізичними особами відповідно до чинного законодавства України;

– розпоряджається в установленому порядку майном Закладу і відповідає за збереження матеріально-технічної бази Закладу;

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників Закладу;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

– складає  штатний розпис Закладу;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;

– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, експериментальну та інноваційну діяльність педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками здобувачів освіти або особами, які їх замінюють;

– щороку звітує про освітню, методичну, фінансово-господарську діяльність Закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків здобувачів освіти або осіб, які їх замінюють.

7.4. Постійно діючий колегіальний орган у Закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять усі педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради Закладу можуть входити представники батьківської громадськості, фізичні особи, які проводять освітню діяльність у Закладі.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є керівник Закладу.

7.5. Педагогічна рада Закладу:

– схвалює освітню програму Закладу, оцінює результати її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізм забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у Закладі;

– визначає план роботи Закладу;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

–­ визначає шляхи співпраці Закладу з сім’єю;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників Закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, віднесені законом або Статутом Закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради Закладу вводяться в дію рішеннями керівника Закладу.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4разів на рік.

 

7.6. У Закладі можуть діяти:

– органи самоврядування працівників Закладу;

– органи батьківського самоврядування;

– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори (конференція) колективу Закладу.

Загальні збори:

– вносять пропозиції про зміни і доповнення до цього Статуту;

– обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

– заслуховують звіт керівника Закладу, голови ради Закладу з питань статутної діяльності, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

– розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської діяльності Закладу;

{C}        затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Закладу.

 

8. Майно, матеріально-технічна база

 

8.1.Нерухоме майно, що використовує Заклад, перебуває в комунальній власності територіальної громади міста Дніпра, в особі Дніпровської міської ради, в оперативному управлінні та на балансі Органу управління.

8.2. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, яке є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням Засновника, тобто територіальної громади міста, в особі Дніпровської міської ради, за погодженням з Органом управління або структурним підрозділом з питань освіти відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

8.3. Відповідно до чинного законодавства Заклад користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вимоги до матеріально-технічної бази Закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами.

 

9. Фінансово-господарська діяльність

 

9.1. Заклад є неприбутковою установою. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновників (учасників), членів,працівників(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів Органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

9.2. Фінансування Закладу здійснюється головним розпорядником коштів – Органом управління згідно з чинним законодавством України та на основі кошторису.

Джерелами фінансування Закладу є кошти:

– Засновника;

– бюджету міської територіальної громади;

– надходження від платних освітніх та інших послуг;

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

– інші кошти, незаборонені чинним законодавством України.

9.3. Порядок ведення діловодства у Закладі визначається чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів, яким підпорядковується Заклад.

9.4. Штатний розпис Закладу встановлюється (затверджується) Органом управління відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Статистична звітність про діяльність Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

10. Міжнародне співробітництво

 

Міжнародне співробітництво у Закладі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

11. Контроль за діяльністю Закладу

 

11.1. Заклад підпорядкований і підзвітний Органу управління.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є державний нагляду сфері дошкільної освіти, який здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» контролюючими органами, Органом управління та структурним підрозділом Органу управління з питань освіти.

 

12. Реорганізація, ліквідація або перепрофілювання  Закладу

 

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає його Засновник.

12.2. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання  Закладу здійснюється за рішенням його Засновника або рішенням суду.

12.3. У разі припинення діяльності Закладу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Закладу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету.

12.4. Заклад вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідного запису в установленому порядку.

 

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів,

директор департаменту гуманітарної

політики Дніпровської міської ради                                                      К. А. Сушко

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КЗДО

ДИРЕКТОР

Зайва Олена Миколаївна стаж роботи – 31 років 

 

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Романенко Оксана Григорівна стаж роботи -30 років

 

ЗАВГОСП

Панченко Валентина Пантелеймонівна стаж роботи  -14 років 

 

СТАРША МЕДИЧНА СЕСТРА

Ротко Ольга Ігорівна стаж роботи- 31 років

 

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

 Цибульник Людмила Леонідівна стаж роботи - 29 років

 

КАДРОВИЙ СКЛАД  КЗДО

 

ДИРЕКТОР                                                                1                     

Вихователь-методист                                            1

Музичний керівник                                                1

Практичний психолог                                            1

Вихователі                                                               8

Старша сестра медична                                        1

Помічник вихователя                                            6

Завгосп                                                                     1

Машиніст з прання білизни                                  1

Двірник                                                                     1

Сторож                                                                      3

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА КЗДО

1.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист персональних даних»

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «питання забезпечення органами виконавчої влади   

    доступу до публічної інформації»

4.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін Закону України «Про інформацію»

5.КОНВЕНЦІЯ про захист осіб у звязку з автоматизованою обробкою персональних  

   даних

Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) № 239 Дніпровської міської ради

здійснює свою діяльність відповідно до

Конституції України

Конвенції «Про права дитини»

Законів України «Про освіту»

 «Про дошкільну освіту»

«Про дорожній рух»

 «Про охорону дитинства»

 «Про пожежну безпеку»

 «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм»

Концепції дошкільного виховання в Україні

Статуту закладу

 «Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом»

Правил внутрішнього розпорядку

Посадових інструкцій

 

В КЗДО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

будується на наступних  освітніх програмах:

Комплексні освітні програми:

«Дитина в дошкільні роки», програму розвитку дитини  дошкільного віку (наук. кер. –   

  Крутій К. Л.).

«Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.).

Парціальні програми:

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.).

«Вчимося жити разом»,програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.).

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років» (авт.–Лохвицька Л. В.).

 «Дитяча хореографія (авт. – Шевчук А.С.).

 «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В,Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.).

                                                                                                               

 

                         

ПРАЦЮЮТЬ ГУРТКИ:

Хореографічний гурток «Веселі чоботята»

Гурток ручної праці «Умілі рученята»

 

 

 

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ,

 яка закріплена за КЗДО (ясла-садок) № 239 ДМР

-          мікрорайон Таромське

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ,

які навчаються у КЗДО

Дошкільний навчальний заклад збудовано у 1966 році за типовим проектом, розрахований на 6 груп, 115 місць. На сьогодні функціонує 6 груп загального розвитку, які комплектуються за віковими ознаками.

На 1 вересня 2021 року в дошкільному навчальному закладі працює:

•       груп раннього віку –1;

•       груп молодшого дошкільного віку – 2;

•       груп середнього дошкільного віку  –1;

•       груп старшого дошкільного віку  – 2

Фактичний склад дітей на 01.09.2021 р.  –   181 дитина, із них:

•       ясельного віку – 30;

•       дошкільного віку – 151

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

«В дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей   

               (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики    

  Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251)»   

 

 

                   ВАКАНТНІ ПОСАДИ

У дошкільному навчальному закладі вакансії - відсутні                                                   

ПРИЙОМ ДІТЕЙ до КЗДО

Відповідно до положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 прийом дітей до дошкільного навчального  закладу здійснюється керівником на підставі:

-          наявність реєстрації на сайті електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади;

-          заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

-          свідоцтво про народження дитини та копія;

-          медична довідка про стан здоровя дитини, і висновок що дитина може відвідувати ДНЗ;

-          заява-згода про обробку персональних даних;

-          документи про встановлення пільгової плати за харчування(пакет документів, які підтверджують право на пільги при оплаті за харчування)

                                    

 

                         ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ  ПЛАТНІ ПОСЛУГИ     

У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла-садок)№239

                   ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                         

 ОСВІТНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ  ВІДСУТНІ

 

Всього працівників за штатом     
 26
   
Педагогічний персонал                 
 12
з повною вищою освітою                        7
з неповною вищою    5
 спеціаліст вищої категорії                                     4
спеціаліст II категорії                                   1

звання "вихователь-методист"

звання "старший вихователь"

4

1

спеціаліст І категорії 2