Дніпропетровськ. Дитячий садок № 239

   

"Відкритий доступ"

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

"ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ясла-садок)№239"

Дніпропетровської міської ради

(нова редакція)

          

2

 

            Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу(ясла-садок) №239, зареєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради народних депутатів, рішення  від 27 червня 1997 р. №  652-р, перереєстрованого виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.03.2004 №669, ідентифікаційний код 33115492.   

 

                                 I. Загальні положення

 

1.1.      Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239» Дніпропетровської міської ради (далі - дошкільний заклад) – є дошкільним навчальним закладом для дітей віком від двох до шести  років,    зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів, рішення від 27 червня 1997 р. № 652 - р., перереєстрований виконкомом Дніпропетровської міської ради, рішення від 18.03.04, №669, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.

 

1.2.Місцезнаходження дошкільного  закладу:

      49020  м. Дніпро

      вул. Лісова, буд. 1 

      тел. 749-51-48

 

1.3. Власником  дошкільного  закладу  є  територіальна   громада

      міста в особі  Дніпропетровської міської ради.

 

                1.4. Дошкільний   заклад  в своїй  діяльності  керується  Конституцією України,

                        Законом України “Про освіту”, Законом України «Про дошкільну освіту»,

        Положенням про дошкільний навчальний заклад,  затвердженим

        Постановою   Кабінету   Міністрів   України  від 12 березня 2003 року №305

        (далі – Положення),   іншими  нормативно-правовими   актами,

        власним    Статутом.

 

1.5.Дошкільний  заклад  є юридичною    особою,   має реєстраційний рахунок

      в  органах Державного казначейства,   печатку,  штамп  встановленого зразка,

      ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

 

1.6. Головною  метою   дошкільного  закладу  є забезпечення права дитини

       на доступність і здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб  громадян

       у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх  фізичного,

       розумового і духовного розвитку.          

 

 

3

 

1.7. Головним завданням дошкільного закладу є:

 • збереження та зміцнення фізичного , психічного та  духовного здоров`я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, нахилів, набуття нею соціального досвіду.

 

1.8. Дошкільний  заклад  самостійно   приймає   рішення  і  здійснює діяльність в

        межах   компетенції,   передбаченої   чинним    законодавством, Положенням

        та даним Статутом.                        

 

1.9. Дошкільний  заклад    несе    відповідальність   перед    особою,

       суспільством і державою за :

 • реалізацію головних завдань законодавства України про дошкільну освіту; 
 • забезпечує реалізацію прав дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;
 • забезпечує відповідальність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім`єю;
 • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріальну базу.

 

1.10. Взаємовідносини    дошкільного   закладу    з   юридичними   і фізичними

         особами    визначаються    угодами,  що   укладені    між   ними.

                  

II. Комплектування дошкільного закладу

 

2.1. Дошкільний заклад розрахований на 115 місць.

 

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

 

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку.

 

2.4. Дошкільний заклад має 6 груп з денним режимом перебування дітей:

       1 група дітей раннього віку;

       5 груп дітей дошкільного віку.

 

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

         - для дітей віком від 2-х до 3-х років – 15 осіб;

         - для дітей віком від 3-х до 6-ти років – 20 осіб;

         - в оздоровчий період – 15 осіб

4

 

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред`явити :

        - медичну довідку про стан здоров`я дитини та відсутність контакту з  

          інфекційними хворими;

        - свідоцтво про народження дитини;

        - путівку;

        - документи для встановлення батьківської плати за харчування дитини.

 

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби,

       карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб,

       як  їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

 

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись

       -  за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

       - на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає

       можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

       - у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які

       їх  замінюють, плати за харчування  дитини протягом 2-х місяців.

 

2.9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють,

       про   відрахування дитини – 10 днів.

 

III.Режим роботи дошкільного закладу

 

3.1. Дошкільний заклад працює за п`ятиденним  робочим тижнем протягом 12

       годин.

       Вихідні дні: субота, неділя та святкові.

 

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 6-00 до 18-00.

 

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу:

      -  чергова група з 6-00 до 7-30 та з 17-00 до 18-00;

      -  I зміна – з 7-30 до 13-30;

      -  II зміна – з 11-00 до 17-00.

 

 IV. Організація навчально - виховного процесу

                  у дошкільному закладі

 

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і

       закінчується  31 травня наступного року.

                   З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі

       проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану,

      який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

5

 

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується

      керівником дошкільного закладу і погоджується управлінням освіти та науки

      Дніпропетровської міської ради.

 

4.3. У дошкільному закладі визначена українська  мова навчання і виховання

      дітей (наказ управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від

      08.10.2002р. за № 205).

 

4.4. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснюється за

      програмою «Я у Світі» затвердженої Міністерством освіти і науки України,

      протокол засідання колегії №3/2-2 від 21.03.08 р.  

 

4.5. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними

      напрямами:

                        - художньо-естетичний;

                        - фізкультурно-оздоровчий;

                        - музичний;

                        - гуманітарний.

 

4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – державний стандарт, що містить

       норми і положення,  які    визначають   державні     вимоги   до    рівня

       розвиненості  та вихованості  дитини   дошкільного  віку, а  також   умови,

       за  яких  вони  можуть бути досягнуті.

 

4.7. Зміст   дошкільної   освіти   визначається  Базовим  компонентом   дошкільної

       освіти, який передбачає:

       -  формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

       - виховання елементів природоцільного світогляду, розвиток позитивного

         Емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності дитини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

                                                                                                                                                                                             

4.8. Дошкільна    освіта    в  межах    Базового   компонента    дошкільної    освіти

       здійснюється  за  Державною базовою програмою та навчально-методичними

       посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки.

 

 V.Організація харчування дітей у дошкільному закладі                                        

5.1. Дошкільний заклад забезпечується продуктами харчування організаціями,

      які виграли тендер і  з якими укладено договір на постачання  продуктів.

      Частота та обсяг завозу продуктів харчування і продовольчої сировини

      залежить від терміну їх реалізації і  становить 2-3 рази на тиждень. Продукти,

6

 

      які постачаються в дошкільний заклад сертифіковані та відповідають  

      санітарно-гігієнічним нормам і правилам.

 

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування. Для вирішення

      методичних, організаційних та практичних питань харчування дітей

      в   дошкільному  закладі створено раду з питань харчування,  в яку  входять

      завідувач(голова), лікар, медична сестра, вихователь-методист, комірник,

      кухарі. Склад ради затверджено завідувачем закладу.

 

5.3. Контроль за організацією якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою

      продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими

      якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання,

      дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного

      працівника та керівника дошкільного  закладу.

 

 

 

  VI.Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі

 

6.1.Організація  медичного  обслуговування  у дошкільному закладі здійснюється

     22-ю  міською  лікарнею на безоплатній основі, а також медичним

     працівником, який входить до штату навчального закладу.

 

6.2.Медичний    персонал    здійснює    контроль   за   станом  здоров`я, фізичним

      розвитком   дитини,   організацією    фізичного     виховання ,    загартування,

      режимом  та   якістю  харчування. Щорічно  проводить безоплатний

     медичний огляд дітей. Медичний    персонал    несе     відповідальність    за

     додержання санітарно-гігієничних  норм,   проведення    лікувально-

     профілактичних  заходів  у дошкільному закладі.

 

6.3.Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи

      медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

             VII. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1. Учасниками  навчально-виховного   процесу   в    дошкільному закладі є:

 • діти  дошкільного  віку, керівник , вихователь,  вихователь-методист,

вчителі, дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, інструктори

з праці,  фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій,

інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

 • помічники вихователів та няні, медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за 

наявністю ліцензії.

7

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми   морального та матеріального

        заохочення:

       - подяка;

       - подяка з занесенням в трудову книжку;

       - преміювання.

 

7.3. Права і обов`язки дітей  дошкільного  віку , педагогічних та інших

       працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

       Дитина дошкільного віку має право на:

 • безоплатну дошкільну освіту;
 • безпечні та нешкідливі для здоров`я умови утримання , розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров`ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування;
 • захист від будь-яких експлуатацій та дій, які шкодять здоров`ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження ії гідності;
 • здоровий спосіб життя.

 

7.4. Батьки та особи,  які їх замінюють, мають право:

 • вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною

дошкільної освіти;

 • обирати   і   бути   обраними   до   органів   громадського   самоврядування

дошкільного  закладу;

 • звертатись до органів  управління освітою, керівника дошкільного   закладу  і  органів  громадського  самоврядування з питань навчання,

виховання дітей;

       -    відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

 • брати участь у  заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного  процесу  та  зміцненні  матеріально-технічної бази дошкільного  закладу;
 • на захист  законних  інтересів  своїх дітей в органах громадського

     самоврядування  дошкільного закладу  та  у  відповідних державних,

судових органах.

        Батьки або особи, які їх замінюють, зобов`язані:

 • виховувати у дитини любов до України,  повагу  до національних, історич-

них, культурних  цінностей  українського  народу,  дбайливе  ставлення до

довкілля;

 • забезпечувати  умови  для  здобуття   дітьми   старшого  дошкільного   віку

дошкільної освіти за будь-якою формою;

       -    своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у     

            встановленому порядку;

       -    своєчасно повідомляти заклад про можливість відсутності, або хвороби  

            дитини;

 • постійно  дбати про  фізичне  здоров`я,  психічний  стан  дітей, створювати

умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

8

 

-    поважати гідність дитини;

 • виховувати у дитини  працелюбність,  шанобливе  ставлення до старших за

віком, державної та рідної мов, народних традицій та звичаїв.

 

7.5. На посаду педагогічного  працівника  дошкільного  закладу приймається 

       особа, яка  має відповідну педагогічну  освіту, забезпечує результативність та

       якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати

       професійні обов’язки. 

              Педагогічне навантаження педагогічного працівника  у сфері  дошкільної

       освіти – час, призначений  для  здійснення навчально-виховного  процесу.

       Педагогічне  навантаження педагогічного працівника дошкільного

       навчального закладу становить:

 • вихователя групи загального типу – 30 годин ;
 • музичного керівника – 24 години;
 • вихователя-методиста – 18 годин;
 • практичного психолога – 18 годин.

 

7.6. Призначення  на посаду та  звільнення  з  посади педагогічних та інших

      працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України

      про     працю,  законом   України   “ Про  дошкільну  освіту “  та   іншими    

      законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами              

      внутрішнього  трудового розпорядку.

 

7.7. Педагогічні працівники мають право на :

 • захист професійної честі і гідності ;
 • на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання та навчання

дітей за погодження з радою закладу;

 • на   підвищення  кваліфікації  в   педагогічних вищих навчальних закладах,

апірантурі та інших навчальних закладах з виплатою стипендії за наявності відповідних фондів;

 • вимагати від завідувача дошкільного закладу створення умов для здійснення навчально-виховного процесу;
 • виявлення педагогічної ініціативи;
 • участь у роботі органів громадського самоврядування  дошкільного закладу;
 • отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку, визначеному законодавством України;
 • на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов`язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

9

 

7.8. Педагогічні працівники зобов`язані:

- виконувати Статут дошкільного закладу, посадової інструкції, правил                                               внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати

гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов`язкових державних вимог;

 • сприяти розвитку інтересів, здібностей, а також збереження їх здоров`я;
 • сприяти зростанню іміджу дошкільного закладу;
 • виховувати у дітей повагу до батьків, жінок, старших за віком;
 • виховувати любов до  народних традицій і звичаїв;
 • захищати дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виконувати накази і розпорядження керівника дошкільного  закладу, органів управління освітою;
 • виконувати  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
 •  

7.9. Педагогічні працівники приймаються на роботу до дошкільного

       закладу завідувачем.

        

7.10. Працівники  дошкільного закладу   несуть   відповідальність  за

        життя,  фізичне   і    психічне  здоров`я   кожної   дитини   згідно   з     чинним

        законодавством.

 

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону

         України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя

         населення» проходять періодичні безоплатні медичні  огляди  2 рази на рік в

         профілактичному пункті міської лікарні №2.  

 

7.12. У дошкільному  закладі обов`язково проводиться атестація педагогічних 

        працівників. Атестація  здійснюється, як правило,один раз на 5 років

        відповідно  до  Типового  положення  про атестацію  педагогічних

        працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

 

7.13.Педагогічні   працівники, які  систематично   порушують  Статут,     правила

       внутрішнього розпорядку  дошкільного  закладу, не виконують  посадових

       обов`язків, умови  колективного договору(контракту) або за  результатами

       атестації не  відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно

       до чинного законодавства. Інші права та обов`язки учасників навчально-

       виховного процесу дошкільного закладу  визначені  Законом  України  “Про

       освіту”  та Законом  України “Про дошкільну освіту”.

 

 

10

 

 7.14. Представники громадськості мають право:

 • обирати  і  бути  обраними  до    органів  громадського   самоврядування   в

дошкільному закладі;

 • сприяти покращенню матеріально-технічної  бази,  у  фінансовому забезпеченні дошкільного закладу;
 • проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

7.15. Представники громадськості зобов`язані:

 • дотримуватись Статуту дошкільного закладу;
 • виконувати накази та  розпорядження  керівника дошкільного закладу, рішення органів громадського самоврядування;
 • захищати дітей від усіх  форм фізичного і психічного насильства.
 •  

7.16. Дошкільний  заклад має право :

 • проходити  в  установленному порядку державну атестацію;
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
 • бути користувачем  рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні  і  використовувати  власні  надходження у порядку,  визначеному законодавством України.

 

VIII. Управління дошкільним закладом

 

8.1. Управління дошкільним   закладом  здійснюється Управлінням освіти

      та науки Дніпропетровської міської ради, яке є представником власника.

 

8.2. Безпосереднє  керівництво  роботою   дошкільного закладу здійснює його

       завідувач, який призначається і звільняється управлінням освіти та науки

       Дніпропетровської міської ради  згідно з чинним законодавством.

       Керівник дошкільного навчального закладу:

 • несе відповідальність за організацію діяльності дошкільного закладу;
 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
 • діє від імені дошкільного  закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах,  в установах і громадських організаціях;

       -    розпоряджається коштами,  укладає договори, в тому числі з юридичними

та фізичними особами;

 • розпоряджається коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання

    фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази

11

 

     дошкільного закладу;

 • у межах своєї компетенції видає накази і розпорядження обов`язкові для

працівників дошкільного закладу;

 • приймає на роботу та звільнює з неї працівників дошкільного  закладу;
 • організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення,  виховання та навчання дітей;
 • контролює  організацію харчування  і  медичного  обслуговування  дітей;
 • затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 •  організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;
 • встановлює надбавки, доплати,  премії  працівникам дошкільного  закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку,  визначеного  радою дошкільного закладу;
 • забезпечує виконання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних вимог та ін-

            ших умов щодо охорони життя і здоров`я дітей, створює сприятливі умови

для здійснення навчально-виховного процесу в дошкільному  закладі;

 • за  положенням з  профспілковим  комітетом затверджує Правила внутріш-

нього трудового розпорядку, посадові інструкції.

8.3. Колегіальним  постійно  діючим  органом  управління дошкільним закладом

       є  педагогічна  рада. 

       До  складу  педагогічної ради дошкільного закладу входять:

       завідувач, вихователь–методист, вихователі, музичний керівник, медичний

       працівник та інші спеціалісти.

       До складу педагогічної ради дошкільного  закладу  можуть  входити  голови

       батьківських комітетів,фізичні особи, які надають освітні  послуги  у сфері

       дошкільної освіти за наявністю ліцензії.

       На  засідання  педагогічної ради можуть бути запрошенні представники

      громадських  організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних

      закладів, батьки  або  особи,  які  їх заміняють. Особи, запрошені на засідання

      педагогічної ради, мають  право  дорадчого голосу. Головою педагогічної ради

       дошкільного   закладу  є  його  завідувач.   Педагогічна  рада   обирає  зі  свого

       складу  секретаря на  навчальний  рік.

      Кількість  засідань  педагогічної ради становить   4 рази на рік.

      Педагогічна рада дошкільного  закладу:

       -    оцінює  результативність  реалізації   Державної   програми  та хід якісного

            використання  програм   розвитку,   виховання  і  навчання   дітей  з кожної    

            вікової групи; 

12

 

       -    розглядає   питання   удосконалення     організації       навчально-виховного  

            процесу  у дошкільному  закладі;

       -    визначає  план  роботи  дошкільного  закладу  та   педагогічне

            навантаження педагогічних працівників;

       -    затверджує заходи зміцнення здоров`я дітей;

-   обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, роз-

     витку їх  творчої   ініціативи,  впровадження у навчально-виховний процес

     досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-    аналізує   проведення   експериментальної  та   інноваційної   діяльності   у

     дошкільному  закладі;

 • визначає шляхи співпраці дошкільного   закладу з сім`єю;
 • розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників

дошкільного закладу;

 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічнних працівників; розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

 

8.4.Органом  громадського самоврядування  дошкільного закладу є загальні збори

       членів трудового колективу та батьків або осіб, які їх заміняють.

       Рішення загальних зборів  приймаються більшістю голосів від

       загальної  кількості  присутніх. Збори скликаються не рідше одного раз

       на  рік. Право скликати загальні збори мають члени трудового колективу,

       якщо за  це  висловилось  не менше третини  загальної  кількості

       присутніх  працівників,  завідувач  дошкільного  закладу, місцеві

       органи державної  виконавчої  влади, власник закладу, голова ради дошкіль-

       ного закладу.

       Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу

       50%, батьків 50%. Термін їх повноважень становить  1 рік.

       Загальні збори:

       - приймають Статут, зміни і доповнення;

       - обирають  раду  дошкільного  закладу, її членів і голову,

         встановлюють термін її повноважень;

       -розглядають питання навчально-виховної, фінансово- господарської та

        методичної діяльності дошкільного закладу;

 • заслуховують звіти завідуючого голови ради дошкільного закладу про їх

  роботу, дають  їй  оцінки  шляхом  таємного або відкритого голосу-

         вання;

      - затверджують  основні напрямки  вдосконалення  роботи і розвитку

        дошкільного закладу.

 

8.5.У  період  між  загальними  зборами  вищим   колегіальним   органом   є  рада

      дошкільного  закладу.  Кількість  засідань  ради  визначається  за

      потребою.   Засідання   ради  дошкільного закладу є правомірним,

      якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

13

 

      Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів,

      розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти,

     зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету

     дошкільного закладу вносить пропозиції щодо морального і матеріального

     заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми

     роботи з педагогічної освіти батьків.

 

 8.6. У дошкільному закладі діє піклувальна рада – орган самоврядування, який

       сформовано з представників органів виконавчої влади, підприємств, 

       установ,  організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до

       вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної

       роботи дошкільного закладу.

       Основними завданнями піклувальної ради є :

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами,

 організаціями, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов

 утримання дітей у дошкільному закладі;

 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, лікувально-оздоровчої бази дошкільної бази;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону

  життя та здоров’я  учасників навчально-виховного процесу;

 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом.

 

             IX. Матеріально-технічна база дошкільного закладу

 

9.1. Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі,

       споруди, землю, комунікації, обладнання,  інші  матеріальні  цінності,вартість

       яких  відображено  у  балансі  дошкільного закладу.

 

9.2. Майно дошкільного  закладу  використовується  ним  на  правах  

       оперативного управління,  відповідно до чинного законодавства, рішення про          

       заснування  і  Статуту  дошкільного  навчального  закладу  та  укладених  ним

       угод.     

 

9.3. Дошкільний  заклад    відповідно     до  чинного  законодавства

       користується землею, іншими природними ресурсами і  несе  відповідальність

       за дотримання вимог та норм з їх охорони.

 

9.4. Збитки, завдані дошкільному закладу внаслідок порушення його

       майнових прав іншими юридичними  та фізичними особами,  

       відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

 

9.5. Для забезпечення навчально- виховного процесу база дошкільного закладу

14

 

       складається з  групових  приміщень,  музичного   залу, харчоблоку,

       пральні, методичного та медичного кабінетів, будівлі газової  котельні,  літніх

       тіньових навісів.

 

9.6. Вимоги  до   матеріально-технічної     бази   дошкільного закладу

       визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієничними нормами

       і правилами, а також типовим переліком   обов`зкового  обладнання

       дошкільного   закладу,  у   тому   числі  колекційного, навчально-наочних

       посібників, іграшок,  навчально-методичної,  художньої  та  іншої  літератури.

 

9.7. Відчуження  та  списання   основних  засобів і майна, що є комунальною

        власністю територіальної  громади  міста  і  закріплення  за дошкільним

       закладом, здійснюється  за   погодженням  з   органом   управління    майном

       у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

                       X. Майно дошкільного закладу

 

10.1. Відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради №133/4 від 27.09.06

      дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку,

      будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові   

      майданчики.

 

10.2. Рішенням Дніпропетровської міської ради №133/4 від 27.09.06 року

        дошкільному закладу  виділена присадибна ділянка площею 0,9777 га

 

XI. Фінансово – господарська діяльність

дошкільного закладу

 

11.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

-    майно власника;

 • місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

       -    батьків або осіб, які їх замінюють;

 • добровільні пожертвування і цільові внески юридичних і фізичних осіб.

 

11.2. Дошкільний заклад за погодженням із власником має право:

      -  придбати та орендувати необхідне йому обладнання та інше  майно;     

      -  отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних

         осіб;

      - здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним

        особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

11.3. Порядок   діловодства  і   бухгалтерського     обліку в  дошкільному    закладі

         визначається     законодавством    та     нормативно - правовими     актами

     

15

 

       Міністерства освіти і науки України та інших органів      виконавчої влади,

       яким   підпорядкований   дошкільний заклад. За   рішенням     власника 

       закладу  бухгалтерський  облік здійснюється через   централізовану

       бухгалтерію     управління    освіти та  науки  Дніпропетровської міської ради.

 

11.4.  Статистична звітність  про  діяльність  дошкільного  закладу  здійснюється

       відповідно до законодавства.

 

              XII. Міжнародне співробітництво

 

12.1. Дошкільний  заклад за  наявності  належної   матеріально-технічної

        та соціально-культурної бази,  власних  надходжень, має право проводити

        міжнародний обмін у рамках освітніх  програм, проектів, встановлювати

        відповідно до законодавства прямі  зв`язки з міжнародними організаціями та

        освітніми асоціаціями.

 

12.2. Дошкільний   заклад   має  право   відповідно    до    чинного   законодавства,

         укладати  угоду  про співробітництво  з навчальними  закладами,  науковими

         установами, підприємствами організаціями,  громадськими   об`єднаннями

         інших країн.

 

XIII. Контроль за діяльністю дошкільного закладу

                                             

13.1.Основною  формою державного контролю за діяльністю дошкільного

       закладу  є  державна атестація , що проводиться один раз  на десять років

       у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

 13.2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо

         змісту, рівня  й  обсягу  дошкільної  освіти  здійснюється  власником

        управлінням освіти та науки Дніпропетровської міської ради.

 

13.3.Зміст,   форми     та    періодичність      контролю,     не пов`язаного   з

        навчально – виховним процесом  встановлюється засновником

        дошкільного закладу.

 

XIV. Реорганізація або ліквідація дошкільного

закладу

 

14.1. Припинення діяльності   дошкільного   закладу здійснюється шляхом

         реорганізації (злиття,   приєднання,  поділ), або ліквідації - за рішенням

         власника, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням

         суду. Ліквідація проводиться ліквідаційною  комісією, призначеною

         власником, а  у випадках ліквідації за  рішенням  суду – ліквідаційною

16

       комісією,  призначеною  цим органом.

       З  часу призначення  ліквідаційної комісії до неї переходить повнова-

       ження щодо управління дошкільним  закладом.

 

14.2.Ліквідаційна  комісія оцінює  наявне майно дошкільного  закладу,   виявляє

     його  дебіторів  і кредиторів , і розраховується з ними, складає ліквідаційний

     баланс і представляє його власнику .

 

 14.3. У разі ліквідації неприбуткової організації Ії активи повинні бути передані

      іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до  доходу

      бюджету.

 

14.4. У випадку  реорганізації  права  та зобов`язання дошкільного закладу

      переходять  до  правонаступників  відповідно  до  чинного законодавства

      або визначених навчальних закладів.

 

 

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ДНЗ

ЗАВІДУВАЧ

Зайва Олена Миколаївна стаж роботи – 31 років 

 

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

Романенко Оксана Григорівна стаж роботи -30 років

 

ЗАВГОСП

Панченко Валентина Пантелеймонівна стаж роботи  -14 років 

 

СТАРША МЕДИЧНА СЕСТРА

Ротко Ольга Ігорівна стаж роботи- 31 років

 

МУЗИЧНИЙ КЕРІВНИК

 Цибульник Людмила Леонідівна стаж роботи - 29 років

 

КАДРОВИЙ СКЛАД ДНЗ

 

Завідувач                                                               1                     

Вихователь-методист                                            1

Музичний керівник                                                 1

Практичний психолог                                            1

Вихователі                                                             8

Старша сестра медична                                         1

Помічник вихователя                                             6

Завгосп                                                                  1

Робітник по обслуговунню будівлі                       1

Машиніст з прання білизни                                    1

Двірник                                                                  1

Сторож                                                                  3

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ДНЗ

1.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про доступ до публічної інформації»

2. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про захист персональних даних»

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «питання забезпечення органами виконавчої влади   

    доступу до публічної інформації»

4.ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін Закону України «Про інформацію»

5.КОНВЕНЦІЯ про захист осіб у звязку з автоматизованою обробкою персональних  

   даних

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239» Дніпровської міської ради здійснює свою діяльність відповідно до

Конституції України

Конвенції «Про права дитини»

Законів України «Про освіту»

 «Про дошкільну освіту»

«Про дорожній рух»

 «Про охорону дитинства»

 «Про пожежну безпеку»

 «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм»

Концепції дошкільного виховання в Україні

Статуту закладу

 «Колективної угоди між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом»

Правил внутрішнього розпорядку

Посадових інструкцій

 

В ДНЗ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

будується на наступних  освітніх програмах:

Комплексні освітні програми:

«Дитина в дошкільні роки», програму розвитку дитини  дошкільного віку (наук. кер. –   

  Крутій К. Л.).

«Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.).

Парціальні програми:

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.).

«Вчимося жити разом»,програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.).

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років» (авт.–Лохвицька Л. В.).

 «Дитяча хореографія (авт. – Шевчук А.С.).

 «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт. – Семизорова В.В,Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.).

                                                                                                               

 

                         

ПРАЦЮЮТЬ ГУРТКИ:

Хореографічний гурток «Веселі чоботята»

Шаховий гурток «Срібна Королева»

Гурток ручної праці «Умілі рученята»

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

в період з вересня по грудень 2020-2020 н.р.

№з/п

Назва заходу

дата

відповідальний

1.

Консультація для педагогів: 

 «Двадцять правил успішного виховання».

11.09.20

 

вих.-метод

Романенко О.Г.

2.

Історична скарбничка: «Служити людям» (до дня народження  В.О.Сухомлинського)

 

20.09.20

вих.-метод

Романенко О.Г.

3.

Пед.година:«Проектування роботи ДНЗ над удосконаленням виховання основ безпечної   поведінки дітей через освітню лінію «Дитина   в  соціумі» 

17.09.20

 

завідувач

Зайва О.М.

 

4.

Тренінг для вихователів: «Пізнай себе»

20.09.20

вих.-метод

Романенко О.Г.

5.

Педагогічний тренінг: Сучасний вихователь – який він? 

 

07.10.20

вих.-метод

Романенко О.Г.

6.

Пед. година: Використання освітніх програм та навчально-методичної літератури  видань під час планування роботи.

11.10.20

 

вих.-метод

Романенко О.Г.

7.

Година знань:Семінар-практикум з елементами тренінгу: «Формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог програми «Дитина в дошкільні роки»»

22.10.20

 

вих.-метод

Романенко О.Г.

8.

Тренінг для вихователів: «Формування вміння правильно поводитися під час надзвичайних ситуацій та уміння знайти правильний вихід з неї  та надавати посильну допомогу іншим.»

05.11.20

 

вих.-метод

Романенко О.Г.

9.

Педагогічна рада:  «Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях.»

29.11.20

 

вих.-метод

Романенко О.Г.

10.

Консультація для педагогів :

«Формування комунікативних навиків  дітей дошкільного віку »

протягом

місяця

вих.-метод

Романенко О.Г.

вихователі груп

11.

Консультація для педагогів : «Технологія  виготовлення театральних іграшок із солоного тіста»

 

12.12.20

вих.-метод

Романенко О.Г.

12.

Педагогічний тренінг: «Вчимося  розуміти дітей»

16.12.20

вих.-метод

Романенко О.Г.

 

 

 

ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ,

 яка закріплена за КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 239»

-          мікрорайон Таромське

 

ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ ТА ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ,

які навчаються у ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад збудовано у 1966 році за типовим проектом, розрахований на 6 груп, 115 місць. На сьогодні функціонує 6 груп загального розвитку, які комплектуються за віковими ознаками.

На 1 вересня 2020 року в дошкільному навчальному закладі працює:

•       груп раннього віку –1;

•       груп молодшого дошкільного віку – 1;

•       груп середнього дошкільного віку  – 2;

•       груп старшого дошкільного віку  – 2

Фактичний склад дітей на 01.09.2020 р.  –   190 дітей, із них:

•       ясельного віку – 33;

•       дошкільного віку – 157

 

МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

«В дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей   

               (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики    

  Дніпровської міської ради від 01.11.2016 № 251)»   

 

 

                   ВАКАНТНІ ПОСАДИ

У дошкільному навчальному закладі вакансії - відсутні                                                   

ПРИЙОМ ДІТЕЙ до ДНЗ

Відповідно до положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 прийом дітей до дошкільного навчального  закладу здійснюється керівником на підставі:

-          наявність реєстрації на сайті електронної реєстрації в дошкільні навчальні заклади;

-          заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

-          свідоцтво про народження дитини та копія;

-          медична довідка про стан здоровя дитини, і висновок що дитина може відвідувати ДНЗ;

-          заява-згода про обробку персональних даних;

-          документи про встановлення пільгової плати за харчування(пакет документів, які підтверджують право на пільги при оплаті за харчування)

                                    

 

                         ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ  ПЛАТНІ ПОСЛУГИ     

У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД   (ясла-садок)№239»

                   ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                                         

 ОСВІТНІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ  ВІДСУТНІ

 

Всього працівників за штатом     
 26
   
Педагогічний персонал                 
 12
з повною вищою освітою                        7
з неповною вищою    5
 спеціаліст вищої категорії                                     4
спеціаліст II категорії                                   2

звання "вихователь-методист"

звання "старший вихователь"

4

1

спеціаліст І категорії 1